Silosy na materiały sypkie – kiedy wymagane jest pozwolenie na budowę, a kiedy wystarczy zgłoszenie?

Jednym z podstawowych elementów infrastruktury towarzyszącej gospodarstwu rolnemu jest silos na materiały sypkie (silos zbożowy). Konstrukcja ta jest niezbędna w każdym gospodarstwie hodowlanym. Warto więc zadbać, aby budowa silosu zbożowego lub silosu paszowego odbyła się zgodnie z obowiązującym prawem.

Budowa silosu bez pozwolenia - czy warto?

Budowa silosu zbożowego bez pozwolenia i uprzedniego zgłoszenia traktowana jest jako samowola budowlana. Takie zachowanie może skutkować wieloma problemami dla inwestora, który chce rozwinąć swoje gospodarstwo. Obecnie obowiązujące przepisy dość jasno rozstrzygają, kiedy realizacja silosu musi być poprzedzona procedurą administracyjną, której zwieńczeniem jest uzyskanie pozwolenia na budowę, a kiedy wystarczającym krokiem, który powinien podjąć inwestor, jest zgłoszenie budowy silosu.

Budowa silosu zbożowego - przepisy

Jak według prawa powinna przebiegać budowa silosu zbożowego czy paszowego? Przepisy, czyli w tym przypadku art. 29 Ustawy - Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 t.j. z dnia 12 kwietnia 2023) konkretnie przedstawia katalog robót budowlanych oraz budów, które nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę, ale wymagają zgłoszenia ich do organu administracji architektoniczno-budowlanej. W zbiorze tym znajdują się między innymi naziemne silosy na materiały sypkie. Należy jednak podkreślić, że nie każdy naziemny silos wystarczy zgłosić. Prawo Budowlane zezwala na skrócenie procedury, jedynie wtedy, kiedy silos związany jest z produkcją rolną i uzupełnia zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej. Budowa silosu na materiały sypie ze skróconą procedurą możliwa jest również wtedy, kiedy silos spełnia odpowiednia parametry:

  • jego wysokość nie przekracza 15m,
  • objętość nie jest większa niż 250m3 .

Oznacza to, że inwestor, który chce postawić na swojej działce siedliskowej silos o wysokości do 15m i pojemności do 250m3 ma obowiązek dokonać zgłoszenia robót budowlanych przed terminem rozpoczęcia ich realizacji. Zgodnie z art. 30 Prawa budowlanego, organ administracji architektoniczno-budowlanej w terminie do 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia może w drodze decyzji wnieść sprzeciw. Tym samym, jeśli w wyżej wymienionym terminie organ nie wniósł sprzeciwu, Inwestor może dokonać realizacji posadowienia silosu na swojej działce.

Budowa silosu na zgłoszenie - zalety

Co zyskuje inwestor, idąc drogą zgłoszenia budowy? Przede wszystkim czas – procedura zgłoszenia jest krótsza. Jak wspomniano wcześniej, jeśli złożony wniosek nie będzie zawierał braków – procedura będzie trwała jedyne 21 dni. W przypadku zgłoszenia budowy silosu nie ma również obowiązku wyłaniania stron postępowania.

Procedura pozwolenia na budowę wymaga ustalenia stron postępowania na podstawie obszaru oddziaływania. Zakończenie procedury w przypadku zgłoszenia odbywa się za pomocą milczącej zgody organu, zaś w przypadku pozwolenia – wydawana jest decyzja administracyjna o pozwoleniu na budowę. 

Kolejny atut, który wynika ze zgłoszenia budowy, to mniejsza liczba formalności. W przypadku zgłoszenia, zaraz po zakończeniu budowy, możliwe jest użytkowanie obiektu bez uprzedniego uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (zapis ten nie dotyczy jednak domów jednorodzinnych i sieci). W większości przypadków zgłoszone obiekty nie muszą być wytyczane w terenie przez geodetę.

Zobacz także: Decyzja środowiskowa - czy musisz uzyskać ją dla swojej inwestycji?

Należy pamiętać, że zarówno w przypadku zgłoszenia, jak i pozwolenia na budowę – inwestycja musi być zgodna z wymaganiami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku – z warunkami zabudowy, o które należy wnioskować w urzędzie gminy/miasta. Należy również podkreślić, że zakres dokumentacji, koniecznej do złożenia zgłoszenia może różnić się od interpretacji konkretnego urzędu oraz rodzaju inwestycji. Jednak w znacznej większości dokumentację można wykonać samodzielnie, bez udziału projektanta.

Istotną informacją jest również fakt, iż zgodnie z art. 29 Prawa budowlanego, decyzji o pozwoleniu na budowę wymagają każdorazowo przedsięwzięcia, które wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Jednak bez względu czy obiekt kwalifikuje się na zgłoszenie, czy na pozwolenie na budowę – obowiązkiem inwestora jest zachowanie przepisów Prawa Budowlanego, dlatego warto zadbać o legalne przeprowadzenie inwestycji.

Planujesz modernizację lub nową inwestycję?