Inwestycje w gospodarstwie a decyzja środowiskowa

21 lipca 2022
-
3 minuty

Każdy hodowca, który planuje zupełnie nowe przedsięwzięcie budowlane lub rozbudowę już funkcjonującego gospodarstwa, musi zadać sobie pytanie, z jakimi formalnościami wiąże się ten proces i jakie decyzje powinien uzyskać, aby proces inwestycyjny przebiegł sprawnie i zgodnie z obowiązującym prawem. O ile konieczność uzyskania pozwolenia na budowę przez przystąpieniem do prac, czyli przed przysłowiowym „wkopaniem łopaty w ziemię” wydaje się oczywista, o tyle w przypadku decyzji środowiskowej pojawiają się wątpliwości.

Decyzja środowiskowa - co to?

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, potocznie zwana decyzją środowiskową, jest charakterystyczna dla przedsięwzięć mogących mieć wpływ na środowisko lub zdrowie ludzi. Określa sposób przeprowadzenia inwestycji, który pozwoli zminimalizować jej wpływ na otoczenie, a w przypadku obiektów związanych z rolnictwem lub hodowlą zwierząt, stanowi jedną z decyzji administracyjnych, która może być wymagana przed realizacją zamierzonego przedsięwzięcia.

Jeśli planowana inwestycja wymaga uzyskania decyzji środowiskowej, jest to warunek konieczny do późniejszego uzyskania pozwolenia na budowę lub ustalenia warunków zabudowy. Co równie ważne, brak decyzji środowiskowej dla istniejących obiektów może zablokować możliwość uzyskania środków z dofinansowań. 

Czy decyzja środowiskowa dotyczy tylko dużych gospodarstw?

W przypadku chowu i hodowli zwierząt, decyzja środowiskowa może być wymagana już przy obsadzie równej 40 DJP. Wartość ta nie dotyczy tylko nowych przedsięwzięć, bo nawet nieduże rozbudowy powodujące przekroczenie progu 40 DJP mogą wiązać się z koniecznością uzyskania decyzji.

gatunek/rodzaj zwierząt współczynnik przeliczeniowy sztuk na DJP

buhaje

1,4

krowy

1

jałówki cielne

1

jałówki pow. 1 r.ż.

0,8

jałówki od 1/2 do 1 r.ż.

0,3

cielęta

0,15

knury

0,4

maciory

0,35

warchlaki od 2 do 4 m-cy

0,07

prosięta do 2 m-cy

0,02

tuczniki

0,14

kury i kaczki

0,004

gęsi

0,008

indyki

0,024

 

Każda sztuka zwierząt w gospodarstwie zależności od rodzaju i wieku ma swój przelicznik DJP. Na tej podstawie ustalana jest wielkość całkowitej obsady i kwalifikacja inwestycji pod poszczególne progi.

Musisz uzyskać decyzję środowiskową dla swojej inwestycji?

Skontaktuj się już dziś z doradcą Agra-Matic!

Czy decyzję środowiskową uzyskuje się tylko w przypadku inwestycji związanych z chowem i hodowlą zwierząt?

Lista przedsięwzięć wymagających decyzji środowiskowej jest długa i nie ogranicza się jedynie do kwestii wielkości obsady zwierząt. Z tego względu, planując jakiekolwiek zamierzenie, warto sprawdzić czy nie wymaga ono uprzednio jej uzyskania. Decyzja środowiskowa może być konieczna chociażby przed budową studni o zdolności poboru wody podziemnej nie mniejszej niż 1 m3 na godzinę lub zainstalowaniem zbiorników do magazynowania gazu płynnego o pojemności większej niż 10 m3.

Jakie dokumenty należy złożyć wraz z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej?

Procedura uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga w każdym przypadku wystąpienia z wnioskiem do właściwego organu. Do wniosku należy dołączyć szereg dokumentów, w tym m.in. wypisy z rejestru gruntów na działki inwestycyjne i działki będące w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia, mapę ewidencyjną oraz – w zależności od wielkości planowanej inwestycji – kartę informacyjną przedsięwzięcia lub raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Karta będzie wymagana dla inwestycji mieszczących się w zakresie od 40 do 210 DJP, a raport, co do zasady – dla tych powyżej 210 DJP.

Kto wydaje decyzję środowiskową?

Organem wydającym decyzję środowiskową jest zazwyczaj wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Postępowanie o wydanie decyzji środowiskowej zakłada uzyskanie opinii i uzgodnień organów współdziałających. W przypadku inwestycji polegających na chowie lub hodowli zwierząt swoje stanowiska wydają:

  • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska,
  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny,
  • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,

a w niektórych postępowaniach bierze udział także właściwy Starosta bądź Marszałek Województwa.

Czemu służy ocena oddziaływania na środowisko?

W procedurze oceny oddziaływania na środowisko badany jest wpływ planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym także na zdrowie ludzi. Raport ooś, będący efektem tego badania, powinien zawierać szczegółowe dane i wyniki przeprowadzonych analiz, m.in. emisji substancji do powietrza, emisji hałasu, oddziaływania na środowisko przyrodnicze oraz wpływu na środowisko gruntowo-wodne.

Osoby sporządzające raport powinny spełniać wymagania związane z wykształceniem oraz doświadczeniem, zgodnie z Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dalej: ustawa ooś), która określa również zakres całego opracowania.

Sporządzenie raportu to wieloetapowe, złożone zadanie, które warto powierzyć specjalistom. W końcu od jakości i poprawności tego opracowania zależy uzyskiwanie dalszych pozwoleń, a docelowo – również dotacji.

Czy trudno jest uzyskać decyzję środowiskową?

W przeciągu ostatniej dekady uzyskanie decyzji środowiskowej stało się bez wątpienia trudniejsze ze względu na rozrost samej procedury administracyjnej. Wynika to chociażby z udziału większej liczby organów biorących w niej udział, ale także z wymagań dostarczenia coraz bardziej precyzyjnych informacji już na tak wczesnym etapie inwestycyjnym. Należy oczekiwać, że trend ten będzie się w przyszłości nasilał, przez co proces uzyskiwania decyzji środowiskowej będzie coraz bardziej skomplikowany.

Warto również zwrócić uwagę na czynnik społeczny. Przedsięwzięcia wymagające decyzji środowiskowej niejednokrotnie są uznawane za uciążliwe, przez co budzą sprzeciw sąsiedztwa.

Niemniej jednak, sam brak akceptacji społecznej, w przypadku profesjonalnie przygotowanej dokumentacji oraz przy spełnieniu wszystkich wymagań w zakresie ochrony środowiska i przepisów budowlanych, nie może stanowić podstawy do wydania decyzji odmownej.

Proces inwestycyjny w Polsce jest bardzo skomplikowany pod kątem prawnym i formalnym, przez co między pomysłem a realizacją przedsięwzięcia może minąć nawet kilka lat. Biorąc pod uwagę wciąż zaostrzające się przepisy i wydłużającą się ścieżkę administracyjną, warto rozpocząć kompletowanie dokumentacji jak najszybciej. Znacznym ułatwieniem jest możliwość skorzystania z zastępstwa inwestycyjnego i powierzenia zadania sporządzenia dokumentacji i pośrednictwa w uzyskiwaniu decyzji administracyjnych specjalistom.

Decyzja środowiskowa z Agra-Matic

Pozyskujemy dla naszych klientów kilka decyzji środowiskowych miesięcznie.