Pobieranie prób żelaznych

13 października 2020
-
2 minuty

Elektroniczne dokumenty WZ (tzw. eWZ) w De Heus funkcjonują w oficjalnej wymianie od 15 maja 2020 r. Ich wprowadzenie miało na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i bioasekuracji, wygody użytkowników oraz wynikało z potrzeby wdrożenia kolejnych rozwiązań proekologicznych.

Wraz z wprowadzeniem eWZ, zmieniły się zasady dotyczące identyfikowania prób żelaznych na fermach. Dla przypomnienia, przedstawiamy główne zasady postępowania w procesie:

  1. numer koperty bezpiecznej jest skanowany do dokumentu WZ przed wyjazdem paszy z wytwórni,
  2. procedura pobierania prób żelaznych na fermach odbywa się w dalszym ciągu w niezmienionej formie,
  3. kierowca po przygotowaniu próby żelaznej i zamknięciu koperty bezpiecznej nie wprowadza już żadnego dodatkowego oznakowania tej próby,
  4. identyfikacja próby jest dokonywana wyłącznie po numerze kodu koperty bezpiecznej i jest jednoznaczna.

 

Wszystkie dane dotyczące paszy wraz z informacją o kopercie bezpiecznej, znajdują się w dokumencie wydania towaru. Mimo że koperta pozostaje nieopisana, nie ma możliwości pomyłki w identyfikacji. Jeśli hodowca chciałby dodatkowo oznakować kopertę z próbą żelazną dla własnych potrzeb, należy pamiętać, by dane były wiarygodne, tzn. zgodne z dokumentacją dostawy. Ewentualne uwagi dotyczące dostawy powinny być odnotowane w dokumencie eWZ.

 

Próby żelazne – w trosce o jakość

Jakość pasz De Heus jest ściśle kontrolowana na wszystkich etapach produkcji oraz transportu, by mieć pewność, że hodowcy otrzymują produkt najwyższej jakości. Ponad 200 „beczek”, czyli charakterystycznych zielono-niebieskich cystern z logo De Heus przemierza codziennie polskie drogi, by dostarczyć hodowcom zamówioną przez nich paszę. Transport jest istotnym ogniwem w łańcuchu bezpieczeństwa zdrowotnego pasz i dlatego już kilka lat temu, jako pierwsza firma w branży wprowadziliśmy jako standard dodatkowe pobieranie tzw. prób żelaznych u klienta, by zachować pewność o prawidłowym przebiegu dostawy.

Próby są pobierane z dostarczonej partii przez specjalnie przeszkolonych w tym celu kierowców, na terenie docelowego gospodarstwa i bezpośrednio przed rozładunkiem. 

Odpowiednia wiedza i uprawnienia kierowców oraz posiadane narzędzia pozwalają na wykonanie prawidłowego poboru, a próbka przekazana hodowcy daje możliwość powtórnej weryfikacji jakości dostarczonej paszy. Pobrana „próba żelazna” odgrywa istotną rolę w przypadku jakichkolwiek problemów jakościowych, zgłaszanych w formie reklamacji.

Aby proces był skuteczny, próby muszą być pobierane zgodnie z ustalonymi zasadami:
- z każdej dostawy (bez względu na np. warunki atmosferyczne),
- z zachowaniem odpowiednich warunków przechowywania (pasza musi znajdować się w bezpiecznej kopercie, do której została pobrana, w miejscu czystym, suchym i przewiewnym).