Zrównoważony rozwój w De Heus

05 czerwca 2020
-
2 minuty

Zrównoważony rozwój nie jest w De Heus modnym terminem, który warto mieć w strategii. To rzeczywisty cel, do którego dążymy we wszystkich aspektach naszej działalności. Trzema filarami zrównoważonego rozwoju są wzrost gospodarczy, integracja społeczna oraz ochrona środowiska.

Budowa trwałego i stabilnego systemu zrównoważonego rozwoju to właściwie niekończący się proces. Część aktywności może być wprowadzona dość szybko, inne wymagają rozłożenia w czasie.

Jednym z działań wymagających szerszej perspektywy jest dostosowanie naszych wytwórni (rozumianych też jako instalacje) do konkluzji dotyczących najlepszych dostępnych technik (tzw. konkluzji BAT).

Czym są BAT-y?

Konkluzje BAT (z ang. best available techniques) to dokument zawierający podsumowanie najlepszych dostępnych technik, możliwych do wykorzystania w danym sektorze przemysłu. W konkluzjach BAT zamieszczane są opisy poszczególnych technik, dane pozwalające na ocenę ich przydatności, poziomy emisji, jakie wiążą się z najlepszymi technikami oraz powiązane z nimi poziomy konsumpcji.

Do jakich BAT-ów musi dostosować się De Heus?

Produkcja pasz została określona w BAT dla przemysłu spożywczego, produkcji napojów i mleczarskiego na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej (UE) 2019/2031. Dużą rolę w formułowaniu i międzynarodowym uzgadnianiu treści dokumentów referencyjnych BAT odgrywają Techniczne Grupy Robocze (TGR) przy Europejskim Biurze IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control - Zintegrowane Zapobieganie i Ograniczanie Zanieczyszczeń) w Sewilli, których krajowi przedstawiciele zostali powołani przez Ministerstwo Środowiska. Jednym z przedstawicieli krajowych TGR był Łukasz Nowak, kierownik działu Agra-Matic, który brał czynny udział w pracach związanych z dokumentami referencyjnymi BAT dla przemysłu spożywczego.  

Co robimy?

Pracownicy Agra-Matic prowadzą swoje działania w zakresie BAT zgodnie z odgórnie przewidzianym harmonogramem prac, wynikającym z decyzji Komisji Europejskiej. Zakres czynności obejmuje m.in. szczegółową analizę pozwoleń zintegrowanych naszych wytwórni pod kątem konkluzji BAT. Nasze instalacje muszą zostać dostosowane do wymagań określonych w konkluzjach BAT w ciągu 4 lat od daty ich ogłoszenia, czyli do 4 grudnia 2023 r.  W celu poprawy ogólnej efektywności środowiskowej w ramach BAT należy opracować i wdrożyć system zarządzania środowiskowego. Nie byłoby to możliwe bez zaangażowania i odpowiedzialności po stronie kierownictwa, w tym kadry kierowniczej wyższego szczebla.

Wydawać by się mogło, że koniec 2023 roku to odległy termin, ale ze względu na ilość działań, które należy podjąć, będzie to intensywny okres. Konkluzje BAT nakładają na naszą działalności m.in.:

  • poprawę efektywności energetycznej,

  • ograniczenie zużycia wody,

  • ograniczenie emisji gazów do powietrza,

  • zmniejszenie ilości odpadów i odorów.

Należy pamiętać, że nadrzędnym celem wprowadzenia w życie konkluzji BAT jest ograniczenie niekorzystnego oddziaływania przemysłu na środowisko, dlatego efektywne wdrożenie wymagań BAT dla naszej firmy będzie stanowiło kluczowy element na rzecz zrównoważonego rozwoju.

 

Czy tylko fabryki De Heus?

Warto zaznaczyć, że nasze codzienne wysiłki w zakresie działań na rzecz ochrony środowiska nie skupiają się wyłącznie na wytwórniach De Heus. Dział Agra-Matic aktywnie wspiera swoich klientów w realizacji wszystkich obowiązków wynikających z przepisów ochrony środowiska. Sprawozdania, raporty, audyty czy monitoring środowiskowy - to tylko kilka przykładów opracowań i czynności, jakie realizujemy w ramach bieżącego serwisu środowiskowego. Wymagania określone w konkluzjach BAT obejmują również naszych hodowców. Specjaliści działu Agra-Matic weryfikują pozwolenia zintegrowane hodowców pod kątem spełnienia wymagań konkluzji BAT. Zapewniają także profesjonalną pomoc przy dostosowywaniu instalacji do wymagań.

Zrównoważony rozwój to również zrównoważone rolnictwo. Chcemy być partnerem dla naszych hodowców, którzy są istotnym ogniwem w działaniach na rzecz środowiska. Specjaliści Agra-Matic na bieżąco analizują i oferują możliwości wdrażania specyficznych rozwiązań, wspierających ich w tym zakresie.

To jednak nie koniec naszych działań na rzecz ochrony środowiska oraz wspólnych wysiłków, jakie podejmujemy w De Heus, by ograniczyć wpływ naszej działalności na ekosystem.

Już teraz:

  • ograniczyliśmy poziom emitowanego hałasu poprzez wyciszenie pomieszczeń produkcyjnych,
  • prowadzimy monitoring emisji zanieczyszczeń do powietrza - żadna z naszych wytwórni nie generuje ponadnormatywnego poziomu zanieczyszczeń,
  • ograniczyliśmy zużycie plastiku oraz papieru w biurach - nie korzystamy z wody butelkowanej, racjonalnie zarządzamy dokumentacją papierową (przejście na e-faktury, itp.),
  • uruchomiliśmy system kogeneracji prądu w Mieścisku, dzięki któremu wytworzona energia elektryczna zostanie wykorzystana na własne potrzeby, co wpłynie na ograniczenie emisji CO2.

Czym zajmuje się dział Agra-Matic? Sprawdźcie sami!

Usługi w ramach serwisu środowiskowego Agra-Matic