Home / De Heus / Agra-Matic: budownictwo inwentarskie / Analiza możliwości inwestycyjnych

Analiza możliwości inwestycyjnych

Przed przystąpieniem do realizacji przedsięwzięcia, pracownicy sekcji ochrony środowiska oraz sekcji budownictwa inwentarskiego z działu rozwoju agrobiznesu Agra-Matic z firmy De Heus wykonują Analizę Możliwości Inwestycyjnych. Opracowanie to ma na celu rozpoznanie wszystkich uwarunkowań, głównie lokalizacyjnych i prawnych dla planowanej inwestycji, które mogłyby wykluczyć lub znacznie utrudnić realizację przedsięwzięcia.

Głównymi aspektami analizowanymi na tym etapie są:

  • zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego bądź Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego,
  • warunki gruntowo-wodne, takie jak np. głębokość występowania wód gruntowych oraz melioracja, położenie na obszarach zagrożonych podtopieniami, sąsiedztwo obszarów wodnych,
  • położenie na terenach objętych formami ochrony przyrody takimi jak np. park narodowy, rezerwat przyrody, park krajobrazowy, obszar chronionego krajobrazu, obszar Natura 2000,
  •  występowanie stanowisk archeologicznych, zabytków wpisanych do rejestru bądź ewidencji zabytków na terenie inwestycji i w jej sąsiedztwie,
  • możliwość podłączenia do głównych mediów: sieć elektroenergetyczna, wodociągowa, kanalizacja,
  • możliwość dojazdu transportu ciężkiego do działki,
  • ukształtowanie terenu

Wszystkie te aspekty składają się na końcową ocenę, która dostarczy informacji, czy dana lokalizacja jest dogodnym miejscem do realizacji inwestycji.

Wykonanie AMI na etapie podejmowania decyzji co do dalszych kroków minimalizuje narażenie inwestora na zbędne koszty, w przypadku braku możliwości realizacji inwestycji.