Home / Informacje / Klub Farmera / Regulamin Programu Lojalnościowego DE HEUS „Klub Farmera

Regulamin Programu Lojalnościowego DE HEUS „Klub Farmera

I. Słowniczek

 1. De Heus - De Heus spółka z o.o. z siedzibą w Łęczycy, ul. Lotnicza 21 B - organizator programu.
 2. Program - program lojalnościowy De Heus pod nazwą „Klub Farmera"
 3. Partner - podmiot oferujący Uczestnikom produkty De Heus w ramach Programu.
 4. Uczestnik -  Klient Partnerów De Heus, który bierze udział w Programie.
 5. Karta - karta z kodem kreskowym, wydawana przez Partnera w celu potwierdzenia uczestnictwa w Programie, za pomocą której Uczestnik gromadzi punkty, rejestrowane na jednym Koncie.
 6. Nagroda - towar oferowany Uczestnikom w ramach Programu w zamian za punkty; Nagroda o wartości brutto ponad 760 zł składa się z dwóch części: rzeczowej (towar) i pieniężnej (kwota w wysokości 11,12 % wartości towaru brutto).
 7. Katalog - wydrukowana lista Nagród zawierająca ponadto przelicznik, według którego Uczestnik gromadzi punkty oraz przelicznik, według którego realizuje punkty w ramach Programu.
 8. Katalog Internetowy - lista Nagród zawierająca ponadto przelicznik, według którego Uczestnik gromadzi punkty oraz przelicznik, według którego realizuje punkty w ramach Programu, zamieszczona na stronie internetowej http://www.deheus.pl/.
 9. Formularz - zgłoszenie, na którym Uczestnik podaje swoje dane osobowe.
 10. Konto - indywidualne konto Uczestnika w systemie informatycznym Programu, na którym rejestrowane są punkty przy użyciu określonej Karty.
 11. Sklep Paszowy - samochód Renault Mascott lub Maxity wraz z zabudową, zakupiony bądź wzięty w leasing w ramach Projektu Ruchomej Dystrybucji wprowadzanego przez De Heus Sp. z o.o.

 II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w organizowanym przez De Heus Programie, skierowanym do Klientów Sklepów Paszowych De Heus (Uczestników). Regulamin zawiera wszystkie warunki uczestnictwa w Programie, które Uczestnik akceptuje poprzez  złożenie własnoręcznego podpisu na Formularzu.
 2. Program prowadzony jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. De Heus zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych Sklepów Paszowych z Programu czasowo lub na stałe.
 3. Naruszenie przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu, w szczególności przez nieprawidłowe korzystanie z Karty, może spowodować cofnięcie części lub wszystkich przysługujących mu z tytułu udziału w Programie uprawnień.

 III. Dane osobowe

 1. W formularzu przystąpienia do programu De Heus Uczestnik podaje swoje dane osobowe w celu ich rejestracji w systemie informatycznym Programu. Jednocześnie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych przez De Heus oraz Partnerów w celu realizacji uczestnictwa w Programie oraz w celach marketingowych.
 2. De Heus nie uwzględnia zgłoszeń danych wpisanych nieczytelnie lub w sposób niepełny oraz Formularzy niepodpisanych.
 3. Dane osobowe podaje się przez wypełnienie stosownego Formularza, który otrzymuje się w placówkach Partnerów lub Sklepach Paszowych.

 IV. Ogólne zasady Programu

 1. W Programie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, która dokona u Partnera objętego Programem zakupu produktów De Heus oraz zaakceptuje warunki Programu poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na Formularzu.
 2. W chwili przystąpienia do udziału w Programie Uczestnik otrzymuje opatrzoną indywidualnym numerem Kartę. Karta jest własnością De Heus, może się nią posługiwać każdy Uczestnik lub osoba, która zostanie przez niego upoważniona. Domniemywa się, że osoba okazująca Kartę jest Uczestnikiem Programu lub została przez Uczestnika upoważniona do jej wykorzystania oraz do korzystania z Konta. Każda osoba korzystająca z Karty jest związana postanowieniami niniejszego Regulaminu. Udostępniając Kartę innej osobie, Uczestnik winien ją poinformować, że obowiązują ją warunki Programu.
 3. Dzięki Karcie Uczestnik gromadzi punkty, które są rejestrowane na Koncie.
 4. Uczestnik może posiadać tylko jedno Konto i realizować punkty zarejestrowane tylko na tym Koncie.
 5. Z zastrzeżeniem postanowień ust. VII pkt 4 niniejszego regulaminu, wszelkie ewentualne opłaty skarbowe i podatki związane z realizacją punktów obciążać będą Uczestnika.
 6. W przypadku powzięcia przez De Heus, personel Sklepu Paszowego lub Partnerów wątpliwości co do prawidłowości korzystania z Karty, może ona zostać zatrzymana. W takim przypadku operacja z użyciem Karty zostanie wstrzymana aż do wyjaśnienia wątpliwości. Jeśli wątpliwości dotyczyć będą Karty zarejestrowanej, De Heus zawiadomi o tym fakcie Uczestnika, prosząc o ich wyjaśnienie.

 V. Karta

 1. Karta nie jest kartą kredytową, bankomatową ani płatniczą.
 2. De Heus zastrzega sobie prawo niedokonania rejestracji w szczególnie uzasadnionych przypadkach, a zwłaszcza w razie niekompletnego lub nieczytelnego wypełnienia formularza, braku podpisu lub podania adresu spoza terenu Rzeczypospolitej Polskiej. De Heus nie ma obowiązku informowania Klienta o niedokonaniu rejestracji oraz podawania przyczyn niedokonania rejestracji.
 3. W przypadku niedokonania rejestracji De Heus może umożliwić Klientowi uzupełnienie danych podanych w formularzu, w szczególności w trakcie rozmowy telefonicznej.
 4. W celu uzyskania możliwości korzystania z Katalogu Internetowego Uczestnik winien ponadto odebrać w Sklepie Paszowym De Heus lub poprzez stronę internetową www.deheus.pl hasło dostępu.
 5. Ryzyko związane z utratą lub uszkodzeniem Karty i związane z tym ryzyko utraty punktów nie obciąża De Heus.
 6. W przypadku utraty lub uszkodzenia Karty zarejestrowanej Uczestnik, który dokonał jej rejestracji, może zwrócić się o wydanie Karty dodatkowej kontaktując się z Działem Marketingu lub poprzez stronę internetową http://www.deheus.pl/.
 7. W przypadku utraty Karty zarejestrowanej Uczestnik, który dokonał jej rejestracji, może zastrzec Kartę, kontaktując się z Działem Marketingu De Heus lub poprzez stronę internetową www.deheus.pl. Zastrzeżenie Karty jest skuteczne z chwilą potwierdzenia przez konsultanta lub pojawienia się na stronie internetowej www.deheus.pl informacji o zablokowaniu Karty. Zastrzeżenie Karty ma ten skutek, że nie można wykonać żadnej operacji z jej użyciem. Do chwili skutecznego zastrzeżenia Karty De Heus nie odpowiada za ewentualne realizowanie transakcji z użyciem utraconej Karty.
 8. Uczestnik, który nie zarejestrował Karty przed jej utratą lub uszkodzeniem, nie ma możliwości odzyskania zapisanych punktów.

 VI. System punktowy

 1. Uczestnik gromadzi punkty poprzez zakup towarów De Heus wskazanych w Katalogu według tamże podanego przelicznika lub zgodnie z informacją uzyskaną w danym Sklepie Paszowym De Heus.
 2. Rejestracja otrzymanych punktów następuje przy zapłacie ceny za wyżej opisany towar. Punkty zostają zapisane na Koncie przypisanym do Karty, okazanej przez Uczestnika przed transakcją.
 3. Każdy Uczestnik może sprawdzić ilość zarejestrowanych na Koncie punktów w Sklepie Paszowym De Heus, a w przypadku posiadania zarejestrowanej Karty z hasłem dostępu także na stronie internetowej http://www.deheus.pl/.
 4. Rejestracja punktów na Koncie winna być dokonywana nie rzadziej niż raz na dwanaście miesięcy, licząc od daty ostatniej rejestracji. W przeciwnym przypadku po upływie dwunastu miesięcy od daty ostatniej rejestracji zgromadzone na Koncie punkty zostają skasowane bez możliwości ich odzyskania, a Uczestnik traci wszelkie uprawnienia wynikające z tych punktów.
 5. Wszelkie zastrzeżenia co do ilości zgromadzonych punktów Uczestnik zobowiązany jest zgłosić, kontaktując się z Działem Marketingu De Heus w ciągu 7 dni od dnia reklamowanego zapisu punktów. Po upływie terminu określonego powyżej reklamacje nie będą uwzględniane.

 VII. Realizacja punktów

 1. Uczestnik lub osoba przez niego upoważniona realizują uprawnienia wynikające ze zgromadzonych punktów, nabywając w Sklepach Paszowych De Heus Nagrody objęte Katalogiem lub Katalogiem Internetowym.
 2. Uczestnik realizuje punkty w Sklepach Paszowych De Heus lub w placówkach Partnerów na następujących zasadach:
  a) Uczestnik dokonuje wyboru Nagrody objętej Katalogiem i przekazuje Kartę sprzedawcy, a ten dokonując jej odczytu, odejmuje stosowną ilość punktów według przelicznika zawartego w Katalogu,
  b) Nagroda jest dostarczana osobie wskazanej przez Uczestnika pod podany przez niego adres na terytorium RP w terminie do 21 dni;
 3. Uczestnik realizuje punkty na stronie internetowej następujących zasadach:
  a) Uczestnik wpisuje numer zarejestrowanej Karty oraz hasło dostępu;
  b) Uczestnik dokonuje wyboru Nagrody dostępnej w Katalogu Internetowym w celu odjęcia stosownej ilości punktów według przelicznika i na zasadach podanych w Katalogu Internetowym;
  c) zamówiona Nagroda zostanie przesłana osobie wskazanej przez Uczestnika pod podany przez niego adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie do 21 dni.
 4. W sytuacji, gdy Uczestnik nie prowadzi działalności gospodarczej na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej a jednostkowa wartość brutto wybranej Nagrody przekracza kwotę 760 zł,  De Heus jako płatnik zatrzymuje część pieniężną nagrody jako kwotę zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych i odprowadza ją na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego.
 5. De Heus zastrzega, że informacje o Nagrodach, w tym zdjęcia i opisy prezentowane w materiałach De Heus, wskazują wyłącznie na rodzaj towaru i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Tym samym De Heus zastrzega sobie prawo zastąpienia Nagrody towarem o tych samym lub zbliżonym przeznaczeniu i parametrach. Jeżeli Uczestnik nie zgłosił zastrzeżeń przy odbiorze, uważa się, że zaakceptował zamienny towar.
 6. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z wybranej Nagrody po odjęciu punktów punkty te nie ulegają przywróceniu.
 7. Wszelkie zastrzeżenia co do ilości punktów odjętych Uczestnik zobowiązany jest zgłosić, w ciągu 7 dni od dnia odjęcia punktów. Po upływie terminu określonego powyżej reklamacje nie będą uwzględniane.

 VIII. Reklamacje

 1. Odpowiedzialność De Heus ogranicza się do zapewnienia dostawy Nagrody objętej Katalogiem lub Katalogiem Internetowym. W szczególności De Heus nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji za wady Nagrody.
 2. W przypadku wad Nagrody, która podlega gwarancji, Uczestnik korzysta z uprawnień wynikających z karty gwarancyjnej.
 3. Przy odbiorze towaru Uczestnik ma obowiązek sprawdzić, czy Nagroda jest  zgodna z zamówieniem (numer katalogowy i rodzaj towaru), sprawna, kompletna i nie posiada widocznych uszkodzeń lub innych wad.
 4. W przypadku wad lub niezgodności Nagrody z zamówieniem Uczestnik powinien odmówić jej przyjęcia oraz wypełnić w obecności kuriera protokół reklamacji załączony do listu przewozowego.

 IX. Komunikacja z Uczestnikami

 1. De Heus udziela wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania Programu na prośbę Uczestników. Uczestnicy mogą się zwrócić z zapytaniem o wyjaśnienie wątpliwości do personelu Partnerów objętych programem bądź bezpośrednio do pracowników De Heus. Odpowiedzi będą udzielane w miarę możliwości bezzwłocznie przez personel Sklepów Paszowych. Uczestnik może również zgłosić pytania lub zastrzeżenia związane z Programem pod numerem telefonu (024) 721 04 45.

 X. Wyłączenia

 1. W Programie nie mogą brać udziału kontrahenci De Heus, w szczególności Partnerzy, dealerzy oraz osoby przez nich zatrudnione bądź z nimi współpracujące.

 XI. Postanowienia przejściowe i końcowe

 1. Po zakończeniu Programu każdy Uczestnik zobowiązany jest zwrócić De Heus posiadaną przez siebie Kartę.
 2. De Heus zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu i Katalogu. O wszelkich zmianach warunków i zasad Programu, tj. Regulaminu bądź Katalogu, Uczestnicy zostaną poinformowani w Sklepach Paszowych objętych Programem oraz na stronie internetowej http://www.deheus.pl/.
 3. Program obowiązuje przez czas nieokreślony. De Heus zastrzega sobie prawo jego zakończenia w dowolnym momencie. O zakończeniu Programu Uczestnicy zostaną poinformowani w sposób wskazany w punkcie 2.
 4. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowi Katalog i Katalog Internetowy.